این آقا ساعت ۱۲ روز ۲۲ آبان کنار خیابان خرمشهر تهران، قارچ فله را با تمام کثیفی و کودی که به آن چسبیده بود رنده می کرد و می ریخت در ظرف و سلفون می کشید و برچسب می چسباند.