هرودوت و گزنفون(ق.میلاد) وعلامه طباطبایی به نیکى از او نوشته‌اند.

یک ایرانى هویت تاریخی خود را منکر نمیشود.

انتساب کوروش به پهلوى از قدر او نمیکاهد. ولی شاید تبلیغی برای پهلوى شود.

بهرام پارسایی نماینده مجلس در پاسخ به سردار نقدی: کوروش با اتحاد پارت و ماد و ۲۰ قوم پراکنده در پهنه‌ای گسترده،یک ملت و کشور واحد مقتدر بوجود آورد / انتساب کوروش به پهلوى از قدر او نمیکاهد ولی شاید تبلیغی برای پهلوى شود