امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم الحاق ناوشکن سهند از تدابیر و زحمات فرمانده سابق کل ارتش امیرسرلشکر صالحی تشکر کرد.