بخش بدون تعارف در خبر ۲۰:۳۰ به سراغ خانواده تروریست های این حادثه رفته و با آنها گفتگویی داشته که در این ویدئو مشاهده می کنید.