در شهر ساحلی دانبار اسکاتلند روستای زیبایی به نام «بلهاون» قرار دارد. در این روستا پل کوچکی وجود دارد که در وسط آب قرار گرفته و مانند دیگر پل ها جایی را به جای دیگر متصل نمی کند!