در یک اتفاق جالب و تامل برانگیز مردی بدون هویت مشخص که خود را بازنشسته تامین اجتماعی معرفی کرده با نصب تعداد زیادی آگهی به در و دیوار شهر رودسر درخواست ازدواج کرده است.

وی در این آگهی با نوشتن شماره تلفن خود از زنان و دختران ۳۰ تا ۴۵ ساله خواسته در صورت آمادگی برای ازدواج، با وی تماس گرفته تا از شرایط همدیگر آگاه شوند.