استفان دی‌میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه در بیانیه‌ای گفت، نشست آستانه با حضور سه کشور شرکت کننده هیچ پیشرفت قابل توجهی را در عبور از بن‌بست ده ماهه در روند تشکیل قانون اساسی طبق بیانیه نهایی سوچی در ژانویه ۲۰۱۸ و در راستای قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت در سال ۲۰۱۵ حاصل نکرد.

وی گفت: نشست آستانه که آخرین فرصت در سال ۲۰۱۸ بود متاسفانه فرصت از دست رفته‌ای برای ملت سوریه در تسریع روند ایجاد کمیته قانون اساسی قابل اعتماد، متوازن و جامع با هدایت سوریه و نظارت سازمان ملل محسوب می‌شود.

دی‌میستورا عنوان داشت، وی آماده تلاش‌های بیشتر طی هفته آتی است و اینکه تمامی راه‌های ممکن برای عبور از موانع در مسیر ایجاد کمیته قانون اساسی پیش از موعد آن یعنی ۳۱ دسامبر را پیگیری خواهد کرد.