ژینگر نام رباتی است که بوسیله شرکت پایلا تکنولوژی به‌عنوان یک شرکت محلی، ساخته شده است که توانایی تشخیص چهره و تشخیص سرعت را داراست. در حال حاضر سه ربات در این رستوران کار می کنند و این رستوران چهار ماه است که فعالیت می‌کند. این رستوران مورد استقبال کودکان قرار گرفته است که بازی با ربات‌ها برایشان تفریحی سرگرم کننده است.