پلیس افغانستان اعلام کرد انفجاری بزرگ شرق کابل را لرزانده  احتمال وقوع تلفات وجود دارد.