علی اعطا در توییتر خود نوشت: "وزیر محترم کشور امروز چهارشنبه ۷ آذر حکم پیروز حناچی شهردار منتخب شورا را صادر کردند.

از هیات دولت به ویژه شخص رئیس جمهور  و همچنین وزرای کشور و اطلاعات که با سعه صدر موضوع صدور حکم شهردار منتخب را دنبال کرده و در طول مدت پیگیری با شورا تعامل کردند، قدردانی می کنیم."