این روزنامه در ادامه حرف مردم خود نوشت: ولی همین فرد نوه اش اجاره نشین است! این که خانه آخرتمان کجا باشد مهم نیست، مهم اعمالمان است که به خوبی یادمان کنند