در این بین یکی از کاربران با نگاهی طنز به حضور نیروهای سپاه در این اغتشاشات اشاره کرد که  در ویدئوی زیر نگاهی به این موضوع و همچنین واکنش دیگر کاربران خواهیم داشت.