محمدحسین فرهنگی درباره کاهش قدرت خرید خانوارها به خانه ملت گفت: بعد از افزایش قیمت ارز و مسائل اقتصادی در کشور، قدرت خرید خانوارها با کاهش قابل توجهی روبرو شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منطق ایجاب می‌کند شرایط اقتصادی به نحوی باشد که قدرت خرید خانوارها بازگردد و با توجه به کاهش ارزش پول ملی، باید ترمیم حقوق‌ها به نحوی باشد که بتواند کاهش بیش از دو سومی قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته را جبران کند.