نرگس کلباسی خبر داد: متاسفانه چند نفر در سر پل ذهاب کشته شده اند