هشدار يك نماينده در مورد انتخاب مدير ٦٣ ساله بجای بازنشسته ی ٥٩ ساله در منطق آزاد كيش!