شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در صفحه توئیتر خود نوشت: نگرانی از بابت صدور حکم دکتر حناچی وجود ندارد و حکم ایشان به زودی صادر می‌شود.

شهردار منتخب تبلور اراده مردم تهران است و کسی بنای ایستادن در مقابل آن را ندارد.

9001212_866