عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس

عکس/ دیدار رئیس جمهور عراق و همسرش با پاپ فرانسیس