مرتضی الویری شهردار اسبق تهران با حضور در برنامه «دست خط» دلیل شهردار نشدن محسن هاشمی را از نظر خود بیان کرد.

الویری در این باره گفت: با رفتن محسن هاشمی از شورای شهر، دیگر اعضا نیز ممکن بود بخواهند شورا را ترک کنند که این موضوع باعث به هم ریختن شالکه شورای شهر می‌شد.