نیواطلس گزارش داد، پروفسور جورج پاکسیونس منطقه جدیدی از مغز انسان را کشف کرده است.

 پاکسینوس یکی از کارتوگرافرهای مشهور مغز است که اطلس‌های مغزی او یکی از منابع اصلی برای عصب‌شناسان در سراسر جهان به شمار میرود.

او هم اکنون در مرکز تحقیقات علوم عصبی استرالیا فعالیت می‌کند و مطالعات او از منطقه‌هایی از مغز انسان پرده برداشته است. او منطقه تازه کشف شده را Endorestiform Nucleus نامیده است.

 هر چند او از ۳۰ سال قبل احتمال می داد این بخش پنهان وجود داشته باشد اما  فناوری های نوین تصویربرداری امروزی منجر به کشف این منطقه شده است.

هنوز عملکرد Endorestiform Nucleus مشخص نیست. قسمت مذکور نزدیک نقطه اتصال مغز و نخاع  قرار دارد. در این منطقه اطلاعات حسی و حرکتی ترکیب می شوند تا تعادل و موقعیت بدن را بهبود بخشند.

 به همین دلیل پاکسیونس نظریهای ارائه کرده که طبق آن، منطقه جدید در بهبود حرکات  کمک میکند و همچنین به جستجوی درمان برای بیماریهای مربوط به موتور اعصاب و پارکینسون کمک میکند.

به نظر می رسد این بخش فقط در انسانها وجود دارد. پاکسینوس در این باره میگوید: این منطقه بسیار حساس است زیرا در میمونهای رزوس و حیوانات دیگری که مطالعه کردهایم، وجود نداشتهاند. البته پاکسینوس هنوز مغز شامپانزهها را مطالعه نکرده است.

 جزئیات این کشف پاکسینوس در  آخرین کتاب او به نام Human Brainstem: Cytoarchitecture, Chemoarchitecture, Myeloarchitecture منتشر شده است.