تبلیغ پالتو پوست روباه توسط سارا بیات موجی از انتقادات را درشبکه های اجتماعی به همراه داشته است.

پالتو پوست روباه دردسر ساز شدپالتو پوست روباه دردسر ساز شد

پالتو پوست روباه دردسر ساز شدپالتو پوست روباه دردسر ساز شد