ابواطالبی در توئیتی نوشت :

‌تهاجم به ⁧وزیر امور خارجه، تهاجم به دیپلماسی کشوراست؛ و از آنجا که دیپلماسی، حاصل اجماع ملی برکنش‌های دیپلماتیک برای تامین منافع ملی است، حمله به نماد دیپلماسی حمله به منافع ملی است.آنان که کشور را در بحران اقتصادی دچار بحران دیپلماسی کنند،آگاهانه به دنبال تخریب پایه‌های بنیادین استقلال کشور هستند.