از زمان بازنگری ‎قانون اساسی مجلس موظف به تصویب این قانون بود، اما از آن زمان تا کنون این بخش از اصل یکصد و هفتاد و پنجم با اذن ‎رهبری اداره می شود.

‌به گزارش انتخاب، ویژگی های این طرح عبارت است از:

۱ . پیش بینی هیات امنا در ارکان سازمان
2 . رادیو، تلویزیون خصوصی
۳ . افزایش اختیارات شورای نظارت

مازنی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: طرح خط مشی اداره و نظارت بر صداوسیما بین نمایندگان توزیع شد