غلامرضا شریعتمداری در صفحه شخصی خود نوشت: «با پیگیریهای انجام شده ۸میلیارد تومان بابت یک ماه از مطالبات  کارگران نیشکر هفت تپه شوش به حساب کارگران واریز شد. با همراهی وزیر کار آقای شریعتمداری که در این ایام درتماس کامل و مداوم بوده ایم ازحقوق کارگران دفاع خواهیم کرد .  استاندار خوزستان و وزیر کار صدای  کارگران خواهند بود».