قصد مبالغه ندارم. این گزارش اما آن قدر شبیه به گزارش های بی بی سی فارسی بود که فکر کردم در حال پخش بخشی از گزارش بی بی سی فارسی هستند تا احیانا آن را نقد کنند و بر عدم صداقت این شبکه تاکید کنند.

تصور من البته که اشتباه بود.گزارش از تلویزیون بی بی سی فارسی نبود. گزارش تولیدی برنامه «عصرانه» شبکه افق بود درباره کمبود فضای تحصیل در استان خراسان، اگر اشتباه نکنم.
در این گزارش نوع بیان گزارشگر تُن صدا،حتی مکث هایی که در گزارشش داشت به صورت عجیبی کپی گزارش های بی بی سی فارسی بود.
حتی گرافیک استفاده شده روی تصاویر و نوشته هایی که به صورت زیرنویس ظاهر می شد شباهت عجیبی به این شبکه خبری خارج از کشور داشت.
البته شباهت دیگر و اصلی برنامه عصرانه علاوه بر ساختار و شکل از نظر سیاست گذاران این برنامه است که آن هم با بی بی سی فارسی قرابت ویژه ای داشت.
گزارش هایی که در بی بی سی فارسی پخش می شود عمدتا در بیان ناتوانی دولت حسن روحانی و بزرگ نمایی آنهاست.
 ظاهرا عصرانه شبکه افق هم دست کمی از بی بی سی فارسی ندارد و به بزرگنمایی مشکلات جامعه که از دید آنها همه اش مرتبط با دولت است می پردازد.