به گزارش النشره، بنعلی ایلدریم رئیس پارلمان ترکیه به موضع گیری درباره تحریم های آمریکا علیه ایران پرداخت.

وی افزود: تحریم های آمریکا علیه ایران و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم آن بر روسیه و منطقه، تاثیرات منفی بر روند تحولات منطقه برجای می گذارد.

رئیس پارلمان ترکیه در ادامه تاکید کرد: مرزهای جنوبی کشور ما شاهد هرج و مرج  است و ترکیه از آن تاثیر می پذیرد.