این روزنامه پس از تیتر چند روز پیش روزنامه رسالت، از قول یکی از مخاطبانش در ستون حرف مردم نوشت:  آیا بازداشت افراد دراعتراض به حق وحقوق ازدست رفته شان درقبال برخی مسئولان بی مسئولیت کاری منطقی است؟