گروهی از جوانانی که در خیابان با خودروهایشان مسابقه می‌گذاشتند، برای ۱۵ دقیقه آزادراه ۶۰ در کالیفرنیا را بستند.

آنها پس از شنیدن صدای آژیر پلیس، دست از نمایش برداشتند و پا به فرار گذاشتند.