ارتفاع این کوه ۲ هزار و ۲۵۶ متر است با درختان سرخس پوشیده شده است.

دامنه های کوه سالانه به میزان متوسط ۵ هزار میلی متر باران دریافت می کنند.

دمای زمستان تا ۷ درجه سانتی گراد می رسد.

قهوه ای که در این ناحیه کاشت می شود یکی از قهوه های گرانقیمت دنیاست که عموما به طور عمده به ژاپن صادر می شود.