پیروز حناچی منتخب شورای شهر و سرپرست فعلی شهرداری تهران اولین انتصاب خود در شهرداری را انجام داد.

حناچی طی حکمی تاجیک اسمالعیلی شهرداری بازنشسته منطقه یک را تغییر داد و آقای اسماعیل بدریان دهاقانی سرپرست شهرداری مناطقه یک شد.