عکس/ زندگی در ایستگاه فضایی

فضانورد اسکات کلی در ایستگاه بین المللی فضای

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییایستگاه بین المللی فضایی با سایوز

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد گردشگر انوشه انصاری در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد اندریو فوستل در خارج از ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد یلنا سرووا از روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد کوئیتی واکاتا از ژاپن در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانوردان در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد سرگی ریازانسکی از روسیه در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانوردان در حال تماشای فوتبال در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد سرینا ماریا اونیون-چانسلور از ناسا در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییسفینه باری ژاپنی از پنجره ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانوردان در حال نواختن گیتار در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییمقدمات خروج از ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد کارن نایبرگ در حال شستن موهایش در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییصرف غذا در ایستگاه بین المللی فضایی

عکس/ زندگی در ایستگاه فضاییفضانورد پائولو نسپولی از ایتالیا در ایستگاه بین المللی فضایی