ابزاری جدید ساخته شده است که می‌تواند مگس‌ها را به وسیله طعمه‌ای از میوه‌های فاسد و بدون نیاز به کشتن، به دام بیاندازد.

این دستگاه برقی بدون آسیب رساندن به مگس‌ها، آنها را در محفظه خود محصور می‌کند تا بتوانید بعداً در محیط آزادشان کنید.