یک گراز در عراق به یک مرد در کوه حمله کرد.

ضربه گراز به مرد باعث شد تا این مرد از کوه به پایین پرت شود و به شدت آسیب ببیند.