علیرضا معزی دبیر شورای اطلاع رسانی هیات دولت با انتشار این فیلم در صفحه توییتر خود نوشت: آقایان حسام الدین آشنا  و فوائد ایزدی بحث درباره چالش مدیریت تصویر ملی در رسانه ملی پیش کش همگی مان! فکر میکنم چالش رعایت کرامت انسانها دررسانه ملی مهم تراست.