محمدرضا میرشاه ولد، این خبر را دستمایه کارتون زیر قرار داده که در «خبرآنلاین» بازنشر شده است.

57781480