پیش از این مجتبی خسروتاج، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را به عهده داشت.

همچنین تا قبل از این محمدرضا مودودی نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران بوده است.