یکی از شبکه‌های تلویزیونی آلمان اخیرا گزارشی از یک مرد مشهدی منتشر کرده است که عنوان می کند این مرد، توانسته تعدادی مرده را زنده کند.

علیرضا نبی، یک کارخانه دار در شهر مشهد است که تمام کارگران خود را از افرادی انتخاب کرده که دارای سوء سابقه هستند و هیچ کس به آنها فرصت دوباره کار کردن و استخدامی را نداده است.

درادامه ویدئوی مربوطه را مشاهده می نمائید.