برای خرید مدل‌های مختلف هوندا در بازار خودرو با توجه به مدل و کارکرد باید هزینه‌های مختلفی پرداخت که به شرح جدول زیر است.

1869114_655