«هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در کنفرانسی در برلین به رویکرد روسیه در قبال گسترش اتحادیه اروپا به شرق هشدار داد و خاطرنشان کرد: روسیه باید در سیاست های خود نسبت به اروپا تجدید نظر کند. 

وی با اشاره به اینکه سیاست های جدید اتحادیه اروپا نیاز به حمایت کشورهایی مانند لهستان و کشورهای شرق اروپا دارد، افزود: لهستان تا قبل از عضویت در اتحادیه اروپا از شرکای مهم این اتحادیه محسوب می شد و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از وزنه های مهم در اتحادیه اروپا به شمار می آید. 

وزیر خارجه آلمان همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر نکته های مهمی که کشورهای اروپایی باید به آن توجه داشته باشند سیاست های همسو با ناتو است. اروپا در صورت همسویی با ناتو می تواند ضریب امنیتی خود را افزایش دهد.