این درگیری که گفته شده میان دو طایفه بوده، از خیابان شروع و به بیمارستان کشیده شد. شدت درگیری آنقدر زیاد بود که بخش اورژانس بیمارستان برای ساعتی تعطیل شد. در این نزاع جمعی تعدادی زخمی شدند اما در نهایت درگیری با حضور پلیس پایان یافت. دادستان عمومی و انقلاب شوش گفته است پرونده برای این درگیری تشکیل شده و بصورت ویژه رسیدگی و با افراد خاطی برابر قانون برخورد می شود. این دومین درگیری در یک ماه اخیر در بیمارستان نظام مافی شوش بوده است.