روسیه با ساخت جنگنده سوخو ۵۷ یا پکفا توانست جنگنده های خود را یک نسل به جلو برده و جزو کشورهای دارنده جنگنده های نسل پنجمی شود.

پکفا جنگنده ای پنهانکار و چند منظوره بوده که می تواند رقیب سرسختی مقابل F۲۲ و F۳۵ آمریکایی باشد.