مسعود سلطانی فر،وزیر ورزش و جوانان که چند روز پیش با حضور در ورزشگاه آزادی نظاره گر بازی پرسپولیس و کاشیما بود، پنج شنبه شب هم با حضور در ورزشگاه آزادی به تماشای بازی دوستانه ایران و ترینیدادوتوباگو نشست.  وزیر ورزش و جوانان اواخر نیمه اول در ورزشگاه حضور یافت.