در حالی که تنها سه روز تا خداحافظی معاونان بازنشسته وزیر نفت با صندلی مدیریت خود باقی مانده، پس از آنکه علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اختیارات خود را تفویض کرد، امروز رضا نوروززاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دیگر معاون بازنشسته وزیر نفت نیز اختیارات خود را تفویض کرد.

بر این اساس، در نامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خطاب به ابویی آمده است: "نظر به سوابق و تجربیات مفید جنابعالی  و به استناد ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، به منظور اداره عملیات مختلف شرکت به موجب این حکم اختیارات و وظایف مصرحه خود در اساسنامه را به جنابعالی تفویض می نمایم، امید است با اتکال به خداوند منان و بهره گیری از توان نیروهای شرکت در انجام این مهم موفق وپیروز باشید.

طبق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با توجه به الزام اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نیز شامل می‎شود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض کرده است.