دختر کوچکتر محمود خوردبین روایت تلخی از سال ها حضورشان پشت در استادیوم آزادی دارد. او در این باره می گوید: «در سال هایی که پدرم در پرسپولیس بود من ۵،۶ بار تا جلوی در استادیوم آزادی رفتم ولی هر بار پشت در ماندم. آقایان را می دیدیم که دارند داخل می روند و من همیشه گریه ام می گرفت که چرا نمی توانیم وارد استادیوم شویم. حالا هم فکر می کنم حق ما بود که بعد از ۵۰ سال خدمت پدرم به فوتبال ایران، بتوانیم یک بار به ورزشگاه آزادی برویم.» او درباره معروف شدن شان هم می گوید: «خب ما در صندلی های جلو بودیم و به خاطر همین از ما زیاد عکس گرفتند.»