کاندوی ۳۵ ساله چندروز قبل با عروسکی به نام کاتسونه به طور رسمی ازدواج کرد! کاتسونه شخصیتی در واقعیت مجازی است که موهای آبی دارد و آواز می خواند و کاندو با عروسکی که از روی این شخصیت ساخته شده ازدواج کرده است.

کاندو از آن دست مردهایی است که نمی تواند با زن ها ارتباط عاطفی برقرار کند و ریشه این زن گریزی را در رفتار نامنصفانه مدیرش می داند که ۱۰سال قبل با زورگویی او را از کار برکنار کرد. بعد از آن کاندو می گوید که با کاتسونه آشنا شده و این عروسک آوازخوان در این ۱۰ سال رنج و اندوه او را تسکین داده است.

در مراسم ازدواج کاندو و کاتسونه ۳۹ مهمان از جمله یک نماینده مجلس حاضر بودند. کاندو و همسر عروسکی اش، مثل هر زوج دیگری حلقه رد و بدل کردند و حتی سند ازدواج هم امضا کردند. هرچند معلوم نیست این سند ارزش قانونی داشته باشد یا نه!