روزبه چشمی اخیرا به دلیل حضو ر در اردوی تیم ملی نتوانست به جلسه کمیته انضباطی باشگاه برود. در آن جلسه وکیل او حضور داشت. فتحی و شفر گفتند اگر این بازیکن می خواهد به تمرینات بازگردد باید یک نامه عذرخواهی بنویسد. روزبه هم دست به قلم شد و این نامه را نوشت تا امروز برای باشگاه ارسال شود. با عذرخو اهی این بازیکن زمینه برای بازگشت او هموارتر شده است.