اعضای کادرفنی تیم ملی هم با انتشار پستی در صفحات اینستاگرام خود با نوشتن وازه خارج از دسترس ، به تحریم اینستاگرامی ملی پوشان فوتبال ایران پیوستند. اعضای تیم ملی اعتقاد  دارند که نادیده گرفته شده اند و این اتفاق به آنها لطمه می زند و روند آماده سازی برای جام ملتها را مختل می کند.

5089366