عباس آخوندی جدی‌ترین کاندیدای شهرداری پایتخت است. نظرات وی در چند سال اخیر نشانگر گرایش وی به «اقتصاد آزاد عدالت‌محور» و ضدیت با پول‌پاشی از منابع متعلق به عموم مردم است. به همین دلیل «موافقان تیول‌داری مدرن و سرمایه‌داری دولتی» از راست و چپ به تخریب وی برخاسته‌اند.

آخوندی باید بداند که مبارزه‌ای سخت در پیش دارد و اگر مرد این میدان است پای در دایره آتش بگذارد؛ چرا که قضاوت درباره آزادیخواهی اقتصادی در ایران با کارنامه وی گره خواهد خورد.