در محل حادثه حیاط یک منزل مسکونی در هنگام تعمیر خودروی سواری فرو نشست کرده و مرد میانسال را در هنگام تعمیر خودرو به کام خود کشانده بود.

1

در این حادثه پس از بررسی های اولیه معلوم شد فرسایش خاک در حیاط منزل مسکونی باعث باز شدن چاه قدیمی در زیر چرخ های جلوی خودرو شده و مالک آن به نام  جلال ۵۶ ساله که در هنگام تعمیر خودرو بود به درون گودالی به عمق تقریبی ۸ متر فرو رفته است.

2

آتش نشانان با الوار و نردبان اقدام به خارج کردن مرد میانسال از داخل چاه کردند.

3