برخی از شهرها مثل مالیبو که بیشتر بازیگران هالیوودی در آن زندگی می‌کنند خالی از سکنه شده است.

آتش شهر پارادایس را هم امان نداد و قسمت اعظم این شهر در میان شعله‌های آتش سوخت.