زمان احمدی نژاد را که فراموش نکرده ایم. دزدی و اختلاس به اوج خودش رسید.یک عده برای دور زدن تحریم ها ثروت کشور را بالا کشیدند و یک عده هم از آب گل آلود ماهی گرفتند. و فشار های اقتصادی و اجتماعی و امنیتی هر روز بیشتر شد.

این فشار ها روی دوش من و شما بود . نه قدرتمندان و اختلاس گران و دزدان و کاسبان تحریم.

پول اختلاس هایی که آن زمان و بعد تر شد از جیب ما رفت و به جیب آن ها سرازیر شد.

تحریم ها طبقه متوسط را فقیر و فقرا را در گرسنگی و بی دارویی و بی پناهی نابود خواهد کرد و دست دزدان و اختلاس گران را باز تر می کند.

و چون شرایط از حالت عادی خارج می شود ، شرایط امنیتی هم برای ما سخت تر خواهد شد.

پس به راحتی می توان فهمید تحریم ها، فقرا و طبقات متوسط را نشانه گرفته است.

در عراق، لیبی ، سوریه، یمن و ... مردم عادی نابود شدند و می شوند! نه قدرتمندان. جنگ و تحریم ، قدرتمندان را قدرت مند تر می کند.

بی عدالتی ، بی عدالتی را نابود نمی کند!

جنگ، جنگ را تمام نمی کند!

فقر ، فقر را از بین نمی برد!

تحریم ها ما را نشانه گرفته است.